نام تجاری پرداد

نام ” پرداد” در واژه نامه اوستایی به معنی نخستین آفریده آمده است

لوگوی پرداد